DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
121 Báo cáo việc thay đổi địa chỉ nơi đặt trụ sở hội có phạm vi hoạt động trong xã, thị trấn UBND Cấp Huyện Nội vụ
122 Báo cáo việc thay đổi địa chỉ nơi đặt trụ sở hội có phạm vi hoạt động trong xã, thị trấn UBND Cấp Huyện Nội vụ
123 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu. UBND Cấp Huyện Kế hoạch - Đầu tư
124 Báo cáo việc thành lập pháp nhân thuộc hội có phạm vi hoạt động trong xã, thị trấn UBND Cấp Huyện Nội vụ
125 Cho phép hội có phạm vi hoạt động trong xã, thị trấn tổ chức đại hội nhiệm kỳ và đại hội bất thường UBND Cấp Huyện Nội vụ
126 Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu; UBND Cấp Huyện Kế hoạch - Đầu tư
127 Tự giải thể hội có phạm vi hoạt động trong xã, thị trấn UBND Cấp Huyện Nội vụ
128 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư; UBND Cấp Huyện Kế hoạch - Đầu tư
129 Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong xã, thị trấn UBND Cấp Huyện Nội vụ
130 Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư; UBND Cấp Huyện Kế hoạch - Đầu tư
131 Cho phép đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong xã, thị trấn UBND Cấp Huyện Nội vụ
132 Thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, sửa chữa sử dụng vốn sự nghiệp ngân sách huyện. UBND Cấp Huyện Kế hoạch - Đầu tư
133 Thẩm định, trình phê duyệt kết quả Lựa chọn nhà thầu giai đoạn thực hiện dự án UBND Cấp Huyện Kế hoạch - Đầu tư
134 Phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong xã, thị trấn UBND Cấp Huyện Nội vụ
135 Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh (đối với gói thầu không quá 5 tỷ đồng); UBND Cấp Huyện Kế hoạch - Đầu tư
136 Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định giai đoạn thực hiện dự án (đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hoá không quá 1 tỷ đồng; đối với gói thầu tư vấn không quá 500 triệu đồng); UBND Cấp Huyện Kế hoạch - Đầu tư
137 Trình phê duyệt bản yêu cầu báo giá giai đoạn thực hiện dự án UBND Cấp Huyện Kế hoạch - Đầu tư
138 Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ yêu cầu (áp dụng với gói thầu xây lắp, chào hàng cạnh tranh xây lắp và mua sắm hàng hoá); UBND Cấp Huyện Kế hoạch - Đầu tư
139 Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ mời thầu (áp dụng với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hóa) UBND Cấp Huyện Kế hoạch - Đầu tư
140 Cho phép thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, thị trấn UBND Cấp Huyện Nội vụ