DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
141 Thẩm định, trình phê duyệt (hoặc điều chỉnh) kế hoạch lựa chọn nhà thầu; UBND Cấp Huyện Kế hoạch - Đầu tư
142 Thẩm định, trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu dịch vụ tư vấn giai đoạn chuẩn bị dự án; UBND Cấp Huyện Kế hoạch - Đầu tư
143 Công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong xã, phường, thị trấn UBND Cấp Huyện Nội vụ
144 Thẩm định, trình phê duyệt kết quả chỉ định thầu tư vấn giai đoạn chuẩn bị dự án. (đối với gói thầu có giá không quá 500 triệu đồng); UBND Cấp Huyện Kế hoạch - Đầu tư
145 Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn giai đoạn chuẩn bị dự án. (đối với gói thầu có giá không quá 500 triệu đồng); UBND Cấp Huyện Kế hoạch - Đầu tư
146 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại UBND Cấp Huyện Nội vụ
147 Thẩm định, trình phê duyệt hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn giai đoạn chuẩn bị dự án; UBND Cấp Huyện Kế hoạch - Đầu tư
148 Thẩm định, trình phê duyệt (hoặc điều chỉnh) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu tư vấn UBND Cấp Huyện Kế hoạch - Đầu tư
149 Thẩm định, trình phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư công nhóm B, C trọng điểm, C (tạm thời) UBND Cấp Huyện Kế hoạch - Đầu tư
150 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất UBND Cấp Huyện Nội vụ
151 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích theo đợt, chuyên đề UBND Cấp Huyện Nội vụ
152 Tặng Danh hiệu Lao động tiên tiến UBND Cấp Huyện Nội vụ
153 Tặng Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở UBND Cấp Huyện Nội vụ
154 Tặng Danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa UBND Cấp Huyện Nội vụ
155 Tặng Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến UBND Cấp Huyện Nội vụ
156 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị UBND Cấp Huyện Nội vụ
157 Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc UBND Cấp Huyện Nội vụ
158 Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện UBND Cấp Huyện Nội vụ
159 Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện UBND Cấp Huyện Nội vụ
160 Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một huyện UBND Cấp Huyện Nội vụ