DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
181 Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc UBND Cấp Xã Tư pháp - Xã