DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
21 Thủ tục xác nhận đơn đề nghị cấp thẻ đi xe buýt miễn phí cho người tàn tật UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
22 Xác nhận hoàn cảnh gia đình bệnh nhân tâm thần (để miễn giảm viện phí) UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
23 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
24 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
25 Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
26 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
27 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
28 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
29 Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
30 Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
31 Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
32 Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
33 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
34 Phân loại, đánh giá xây dựng xã, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma tuý, mại dâm ở cấp xã UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
35 Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
36 Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
37 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
38 Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
39 Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
40 Lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã