DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
101 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã UBND Cấp Xã Nôi vụ cấp Xã
102 Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương. UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
103 Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung UBND Cấp Xã Nôi vụ cấp Xã
104 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND Cấp Xã Nôi vụ cấp Xã
105 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND Cấp Xã Nôi vụ cấp Xã
106 Tiếp nhận và xét duyệt hồ sơ (theo thẩm quyền) giải quyết chế độ chính sách đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên xuất ngũ về địa phương đã từ trần. UBND Cấp Xã Lao động - TBXH cấp Xã
107 Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung UBND Cấp Xã Nôi vụ cấp Xã
108 Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng UBND Cấp Xã Nôi vụ cấp Xã
109 Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng UBND Cấp Xã Nôi vụ cấp Xã
110 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số UBND Cấp Xã Nôi vụ cấp Xã
111 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số UBND Cấp Xã Nôi vụ cấp Xã
112 Xét tặng Danh hiệu Gia đình văn hóa UBND Cấp Xã Nôi vụ cấp Xã
113 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất UBND Cấp Xã Nôi vụ cấp Xã
114 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề UBND Cấp Xã Nôi vụ cấp Xã
115 Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị UBND Cấp Xã Nôi vụ cấp Xã
116 Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu UBND Cấp Xã Tài chính kế hoạch cấp Xã
117 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu UBND Cấp Xã Tài chính kế hoạch cấp Xã
118 Đăng ký miễn gọi nhập ngũ thời chiến UBND Cấp Xã Quốc phòng cấp Xã
119 Đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng UBND Cấp Xã Quốc phòng cấp Xã
120 Đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập UBND Cấp Xã Quốc phòng cấp Xã