DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
141 Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi (trường hợp trẻ có cha/mẹ hoặc người nuôi dưỡng, chăm sóc có đăng ký thường trú trên địa bàn cấp huyện) UBND Cấp Xã Tư pháp - Xã
142 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở UBND Cấp Xã Tư pháp - Xã
143 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở UBND Cấp Xã Tư pháp - Xã
144 Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản UBND Cấp Xã Tư pháp - Xã
145 Chứng thực di chúc UBND Cấp Xã Tư pháp - Xã
146 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở UBND Cấp Xã Tư pháp - Xã
147 Thanh toán thù lao cho hòa giải viên UBND Cấp Xã Tư pháp - Xã
148 Thôi làm hòa giải viên UBND Cấp Xã Tư pháp - Xã
149 Bầu tổ trưởng tổ hòa giải UBND Cấp Xã Tư pháp - Xã
150 Bầu hòa giải viên UBND Cấp Xã Tư pháp - Xã
151 Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính UBND Cấp Xã Tư pháp - Xã
152 Trả lại tài sản UBND Cấp Xã Tư pháp - Xã
153 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại UBND Cấp Xã Tư pháp - Xã
154 Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật UBND Cấp Xã Tư pháp - Xã
155 Công nhận tuyên truyền viên pháp luật UBND Cấp Xã Tư pháp - Xã
156 Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi UBND Cấp Xã Tư pháp - Xã
157 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước UBND Cấp Xã Tư pháp - Xã
158 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước UBND Cấp Xã Tư pháp - Xã
159 Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND Cấp Xã Tư pháp - Xã
160 Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND Cấp Xã Tư pháp - Xã