DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
161 Đăng ký chấm dứt giám hộ UBND Cấp Xã Tư pháp - Xã
162 Đăng ký giám hộ UBND Cấp Xã Tư pháp - Xã
163 Đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND Cấp Xã Tư pháp - Xã
164 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch UBND Cấp Xã Tư pháp - Xã
165 Đăng ký lại khai tử UBND Cấp Xã Tư pháp - Xã
166 Đăng ký khai tử lưu động UBND Cấp Xã Tư pháp - Xã
167 Đăng ký khai tử UBND Cấp Xã Tư pháp - Xã
168 Đăng ký lại kết hôn UBND Cấp Xã Tư pháp - Xã
169 Đăng ký kết hôn lưu động UBND Cấp Xã Tư pháp - Xã
170 Đăng ký kết hôn UBND Cấp Xã Tư pháp - Xã
171 Đăng ký lại khai sinh UBND Cấp Xã Tư pháp - Xã
172 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND Cấp Xã Tư pháp - Xã
173 Đăng ký khai sinh lưu động UBND Cấp Xã Tư pháp - Xã
174 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Cấp Xã Tư pháp - Xã
175 Đăng ký khai sinh UBND Cấp Xã Tư pháp - Xã
176 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND Cấp Xã Tư pháp - Xã
177 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND Cấp Xã Tư pháp - Xã
178 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch UBND Cấp Xã Tư pháp - Xã
179 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) UBND Cấp Xã Tư pháp - Xã
180 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận UBND Cấp Xã Tư pháp - Xã