BỘ MÁY TỔ CHỨC

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

STT Họ và tên Chức vụ
1 Đ/c Đỗ Đình Hồng Thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ
2 Đ/c Đỗ Minh Tuấn PBT TT HU, Chủ tịch HĐND huyện
3 Đ/c Đoàn Văn Trọng PBT HU, Chủ tịch UBND huyện