Hội nghị tổng kết thực hiện các Chương trình số 01-CTr/TU, 02-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVI), Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27/02/2012 của BTV Thành ủy và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tổ chức đại hội đảng
Ngày đăng 21/02/2020 | 21:14  | Lượt xem: 476

Sáng ngày 21/02/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện các Chương trình số 01-CTr/TU, 02-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVI), Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27/02/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí: Đỗ Đình Hồng – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng kết Chương trình 01-CT/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội về Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI) tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020; kết quả thực hiện Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020” đến tháng 02/2020; việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27/02/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội “về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước” trên địa bàn huyện Mê Linh, giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2020; báo cáo một số nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn huyện. Các đại biểu đã tập trung thảo luận về kết quả tổ chức thực hiện các nội dung  trên tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phát biểu kết luận chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đỗ Đình Hồng – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao kết quả tổ chức thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU, 02-CTr/TU của Thành ủy, Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27/02/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Về nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tiếp theo, đối với việc thực hiện Chương trình 01-CTr/TU, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu cấp ủy trực thuộc tiếp tục triển khai các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình đáp ứng yêu cầu thực tiễn tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của huyện. Các cấp ủy trực thuộc Huyện ủy, các ban xây dựng đảng, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục chủ động triển khai có hiệu quả Chương trình 01-CTr/TU gắn với chương trình của cấp ủy, đơn vị mình và tổ chức thực hiện nhiều chương trình, đề án, chuyên đề cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ chương trình đề ra trong giai đoạn tiếp theo.

Đ/c Đỗ Đình Hồng – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy biểu kết luận chỉ đạo hội nghị

Đối với Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát các tiêu chí thực hiện, đặc biệt là đối với các tiêu chí khó để có giải pháp thực hiện, phấn đấu hoàn thành xây dựng NTM tại 02 xã Tam Đồng và Tự Lập, trình UBND thành phố công nhận huyện Mê Linh đạt chuẩn NTM vào năm 2020. Có kế hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp, quan tâm đến các mô hình mới cho hiệu quả kinh tế cao để nhân rộng trên địa bàn. Phòng Kinh tế tham mưu UBND huyện tăng cường kết nối với các nhà khoa học, doanh nghiệp để hướng dẫn, giúp đỡ và đồng hành cùng bà con nông dân, các hộ sản xuất kinh doanh trong việc nâng cao giá trị sản xuất, mở rộng thị trường và tạo thương hiệu cho nông sản Mê Linh.

Đối với Nghị quyết số 09-NQ/TU, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện theo đúng hướng dẫn; các cấp ủy đảng trực thuộc, các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường mối quan hệ với các chủ doanh nghiệp để xây dựng, phát triển các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp; giúp doanh nghiệp thực hiện đúng đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần vào sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nâng cao thu nhập của người lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cần có kế hoạch bài bản, nêu rõ các nội dung thực hiện trước, trong và sau đại hội để tổ chức thực hiện hiệu quả. Chủ động nắm bắt dư luận của cán bộ, đảng viên và nhân dân để có giải pháp ứng xử phù hợp. Đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác kiểm tra, hướng dẫn để các đơn vị tổ chức tốt Đại hội cấp cơ sở; tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chuẩn bị tốt Đại hội Đảng bộ huyện, góp phần vào việc tổ chức Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII tiến tới Đại hội đại biểu Toàn quốc của Đảng lần thứ XIII.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã khen thưởng cho 08 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các Chương trình số 01-CTr/TU, 02-CTr/TU của Thành ủy (khóa XVI), Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27/02/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Đ/c Đỗ Đình Hồng – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích
Đ/c Đỗ Đình Hồng – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích

 

Ngô Hà