Huyện Mê Linh bổ sung trích lục thửa đất vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất vườn, đất ao đã cấp giai đoạn 2005-2010
Ngày đăng 05/04/2020 | 10:19  | Lượt xem: 287

Trước năm 2005, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp chung cho nhiều thửa đất khác nhau trên cùng một Giấy chứng nhận. Từ năm 2005 đến nay, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp riêng cho từng thửa đất. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2005-2010, do điều kiện máy móc, thiết bị và nhân lực, nên huyện chưa trích lục thửa đất vào trang 3 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc chưa trích lục thửa đất không ảnh hưởng về pháp lý và quyền của người sử dụng đất, do thửa đất đã được ghi rõ số thửa tại tờ bản đồ được lưu tại huyện, tại các xã, thị trấn.

Nay từ thực tế, UBND huyện có chủ trương bổ sung trích lục thửa đất vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp giai đoạn 2005-2010 tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận để góp phần phục vụ công tác quản lý Nhà nước về đất đai và tăng tính pháp lý khi người sử dụng đất thực hiện các quyền trong đăng ký biến động (chuyển nhượng, cho, tặng quyền sử dụng đất; thế chấp quyền sử dụng đất để vay vốn ngân hàng…).

Để triển khai thực hiện, ngày 26/3/2020, UBND huyện đã ban hành Văn bản số 659/UBND-PĐKĐĐ về việc bổ sung trích lục thửa đất vào trang 3 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất vườn, đất ao trên địa bàn huyện đã cấp giai đoạn 2005-2010.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, UBND huyện giao UBND các xã, thị trấn thông báo rộng rãi đến toàn bộ các hộ gia đình, cá nhân biết chủ trương của UBND huyện tiếp nhận hồ sơ đề nghị bổ sung trích lục thửa đất vào trang 3 Giấy chứng nhận nhận quyền sử dụng đất ở, đất vườn ao đã cấp cho Nhân dân, theo nguyên tắc chỉ bổ sung sơ đồ thửa đất ở, đất vườn, đất ao theo hồ sơ, bản đồ thửa đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; không bổ sung trích lục thửa đất theo hiện trạng sử dụng hiện nay mà có biến động, thay đổi hình thể, diện tích so với hồ sơ, bản đồ thửa đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận.

Bộ phận một cửa xã, thị trấn tiếp nhận đơn đề nghị; chuyển công chức Địa chính – Xây dựng kiểm tra; trong thời hạn 3 ngày làm việc, công chức Địa chính – Xây dựng có trách nhiệm trình UBND xã xác nhận; gửi Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Mê Linh (tại Bộ phận Một cửa của UBND huyện).

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa; trong thời hạn 7 ngày làm việc có trách nhiệm bổ sung trích lục theo quy định. Đồng thời, chủ động bổ sung trích lục thửa đất vào trang 3 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp người sử dụng đất nộp hồ sơ thực hiện các quyền của người sử dụng đất thuộc trách nhiệm giải quyết của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện.

UBND huyện giao phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện; kịp thời tham mưu UBND huyện chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (nếu có); định kỳ hàng quý báo cáo kết quả về UBND huyện.

 

Ngọc Dũng