TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Thành phố Hà Nội ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hai do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn

Ngày đăng 08/05/2019 | 16:30  | Lượt xem: 3935
Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hai do thiên...

Thành phố Hà Nội ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn

Ngày đăng 20/03/2019 | 09:30  | Lượt xem: 218
Ngày 18 tháng 3 năm 2019, UBND thành phố Hà Nội có Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thông tư hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày đăng 14/02/2019 | 05:10  | Lượt xem: 3612
Ngày 30 tháng 10 năm 2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 97/2018/TT-BTC về việc hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo

Ngày đăng 31/01/2019 | 09:30  | Lượt xem: 4296
Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo