BỘ MÁY TỔ CHỨC

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

Địa chỉ: Khu trung tâm hành chính huyện, thôn Đại Bái, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh.

Email: melinhmttq@gmail.com

 

Danh sách lãnh đạo:

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Đ/c Hoàng Văn Tân

UVTV, Chủ tịch

2

Đ/c Lê Đình Khoát

Phó Chủ tịch

3

Đ/c Nguyễn Văn Trường

Phó Chủ tịch

 

Chức năng, nhiệm vụ:

 

* Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng nêu rõ : Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tiếp tục tăng cuờng tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khắc phục tình trạng hành chính hoá, phát huy vai trò nòng cốt tập hợp, đoàn kết nhân dân xây dựng cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân ; thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội ; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh ; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

* Điều 2 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là :

- Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân.

- Tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và Pháp luật.

- Giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức Nhà nước ; tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước, Nghị quyết Đại hội X của Đảng còn đề ra nhiệm vụ phản biện xã hội.

-Tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân.

- Cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền là lợi ích chính đáng của nhân dân.

- Tham gia phát triển tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trong khu vực trên thế giới.