CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

Ngày 19 tháng 7 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh có Thông báo số 1415/TB-UBND về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2021.
19/7/2021
Ngày 05/4/2021, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh có Thông báo số 592/TB-UBND về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Mê Linh 3 tháng đầu năm 2021.
05/4/2021
Ngày 07 tháng 01 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh có Quyết định số 44/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện Mê Linh năm 2021.
08/1/2021
Ngày 17 tháng 12 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh có Thông báo số 1183/TB-UBND về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách huyện năm 2021 trình HĐND huyện.
18/12/2020
Ngày 17 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh có Thông báo số 1182/TB-UBND về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Mê Linh năm 2020.
18/12/2020
Ngày 14 tháng 10 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh đã ban hành Thông báo số 450/TB-UBND về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý 3 và 9 tháng đầu năm 2020.
15/10/2020
Ngày 14 tháng 7 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh có Thông báo số 243/TB-UBND về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Mê Linh 6 tháng đầu năm 2020.
14/7/2020
Ngày 14 tháng 4 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh đã ban hành Thông báo số 112/TB-UBND về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 03 tháng đầu năm 2020
14/4/2020
Ngày 10 tháng 01 năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh đã ban hành Quyết định số 288/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện Mê Linh năm 2020
10/1/2020
Ngày 12 tháng 12 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Thông báo số 752/TB-UBND về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách huyện năm 2020 trình Hội đồng nhân dân huyện
12/12/2019
Ngày 12 tháng 12 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh đã ban hành Thông báo số 751/TB-UBND về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Mê Linh năm 2019
12/12/2019
Ngày 15 tháng 10 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh đã ban hành Thông báo số 438/TB-UBND về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Mê Linh 9 tháng đầu năm 2019
15/10/2019
Ngày 29 tháng 7 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh có Quyết định số 2124/QĐ-UBND về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của huyện Mê Linh.
29/7/2019
Ngày 12 tháng 7 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh có Thông báo số 289/TB- UBND về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2019.
12/7/2019
Ngày 11 tháng 4 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh đã ban hành Thông báo số 148/TB-UBND về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 03 tháng đầu năm 2019
12/4/2019
Ngày 02 tháng 01 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh ban hành Quyết định số 04/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách huyện Mê Linh năm 2019
02/1/2019
Ngày 17 tháng 12 năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh ban hành Thông báo số 432/TB-UBND về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Mê Linh năm 2018
17/12/2018
Ngày 12 tháng 12 năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh ban hành Thông báo số 424/TB-UBND về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách huyện năm 2019 trình Hội đồng nhân dân huyện
12/12/2018