Bộ máy tổ chức

Các ban hội đồng nhân dân Huyện

19/01/2022 | 14:21

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI HĐND HUYỆN

BAN KINH TẾ - XÃ HỘI HĐND HUYỆN 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Đ/c Lỗ Xuân Hòa

Ủy viên Ban thường vụ,Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện

2

Đ/c Đỗ Đăng Toản

Phó ban kinh tế - xã hội HĐND huyện 

BAN PHÁP CHẾ HĐND HUYỆN

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Đ/c Lê Sỹ Cường

Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban dân vận Huyện Ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

2

Đ/c Nguyễn Văn Minh

Phó ban pháp chế HĐND huyện

Top