Thông tin chỉ đạo điều hành

17/05/2022 | 14:50

Chị thị Về tăng cường xây dựng khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”

Ngày 10/5/2022, Huyện ủy Mê Linh ra Chỉ thị số 15- CT/HU Về tăng cường xây dựng khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”

16/05/2022 | 10:15

Kế hoạch Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy về việc thực hiện Chương trình số 01-Ctr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về “thăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh

Ngày 18 tháng 4 năm 2022 UBND huyện Mê Linh ra Kế hoạch số 143/KH-UBND Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy về việc thực hiện Chương trình số 01-Ctr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về “thăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2022

13/05/2022 | 10:45

Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X1, thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Ngày 11/5/2022, Công ty Đấu giá Hợp Danh số 5 – Quốc gia ra thông báo số 242/2022/TB Mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X1, thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

27/04/2022 | 16:25

Kế hoạch khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị thuộc huyện Mê Linh năm 2022

Ngày 25 tháng 4 năm 2022 UBND huyện Mê Linh ra kế hoạch số 150/KH-UBND về khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị thuộc huyện Mê Linh năm 2022

13/04/2022 | 09:30

Thông báo Về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 03 tháng đầu năm 2022

Ngày 08 tháng 4 năm 2022 UBND huyện Mê Linh ra thông báo Số 225/TB-UBND Về việc công bố công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 03 tháng đầu năm 2022

07/04/2022 | 16:45

Thông báo Về việc công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tình trạng vi phạm pháp luật về quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Mê Linh

Ngày 06 tháng 4 năm 2022 Huyện Ủy Mê Linh ra thông báo Số 593 –TB/HU Về việc công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị về tình trạng vi phạm pháp luật về quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Mê Linh

24/03/2022 | 16:26

Công văn V/v thực hiện hướng dẫn kết nối, tích hợp, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Ngày 23 tháng 03 năm 2022 UBND huyện Mê Linh ra Công văn số 646/UBND-VP V/v thực hiện hướng dẫn kết nối, tích hợp, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

25/02/2022 | 20:58

Công điện V/v thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, biến thể SARS-CoV-2, đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng Covid-19

Ngày 25 tháng 02 năm 2022 UBND huyện Mê Linh ra Công điện số 02/CĐ-UBND V/v thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, biến thể SARS-CoV-2, đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng Covid-19

28/01/2022 | 17:10

Công văn V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 27 tháng 01 năm 2022 Huyện Ủy Mê Linh ra công văn số 845-CV/HU V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

27/01/2022 | 14:59

Kế hoạch Triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn huyện Mê Linh năm 2021

Mê Linh ngày 15 tháng 12 năm 2021 UBND huyện Mê Linh ra Kế hoạch số 421/KH-UBND về việc Triển khai các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn huyện Mê Linh năm 2021

21/01/2022 | 20:09

Chỉ thị Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Ngày 20 tháng 01 năm 2022 UBND thành phố Hà Nội ra chỉ thị số 03/CT-UBND về việc Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Top