Chị thị Về tăng cường xây dựng khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”

17/05/2022 | 14:50

Ngày 10/5/2022, Huyện ủy Mê Linh ra Chỉ thị số 15- CT/HU Về tăng cường xây dựng khu dân cư, xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”

Xem chi tiết Chỉ thị 

Top