Nghị Quyết của Ban Thường vụ Huyện uỷ Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện Mê Linh

02/07/2022 | 11:07

Ngày 01/7/2022 Huyện uỷ Mê Linh ra Nghị Quyết số 12 – NQ/HU Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện Mê Linh

Xem Chi tiết Nghị Quyết 

Top