Bộ máy tổ chức

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Huyện

19/01/2022 | 14:25

Lãnh đạo UBND huyện Mê Linh nhiệm kỳ 2021-2026

Lãnh đạo UBND huyện Mê Linh nhiệm kỳ 2021-2026

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Đ/c Hoàng Anh Tuấn

PBT HU, Chủ tịch UBND huyện

2

Đ/c Trần Thanh Hoài

UVBTV HU, Phó Chủ tịch UBND huyện

3

Đ/c Lê Văn Khương

HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

Thành viên UBND huyện Mê Linh nhiệm kỳ 2021-2026

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Đ/c Hoàng Anh Tuấn

Chủ tịch UBND huyện

2

Đ/c Trần Thanh Hoài

Phó Chủ tịch UBND huyện

3

Đ/c Lê Văn Khương

Phó Chủ tịch UBND huyện

4

Đ/c Đinh Ngọc Thức

Chánh VP HĐND và UBND huyện

5

Đ/c Nguyễn Văn Hậu

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

6

Đ/c Phùng Minh Chiến

Trưởng phòng Nội vụ

7

Đ/c Nguyễn Thành Khang

Trưởng phòng Y tế

8

Đ/c Phạm Thành Đô

Trưởng phòng Kinh tế

9

Đ/c Hoàng Quốc Thịnh

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

10

Đ/c Trần Nguyễn Ngọc

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường

11

Đ/c Đỗ Quốc Toản

Trưởng phòng Quản lý đô thị

12

Đ/c Nguyễn Thị Thanh Tám

Trưởng phòng Lao động - TBXH

13

Đ/c Đỗ Quang Thắng

Trưởng phòng Tư pháp

14

Đ/c Lưu Văn Thành

Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin

15

Đ/c Quách Sĩ Dũng

Chánh Thanh tra huyện

16

Đ/c Lưu Anh Đức

Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện

17

Đ/c Lê Ngọc Ly

Trưởng Công an huyện

Top