Ban Thường vụ Huyện ủy Mê Linh tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết cho đảng viên của các chi, đảng ủy trực thuộc Huyện ủy

16/08/2022 | 11:02

Sáng ngày 16/8/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Mê Linh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cho đảng viên của các chi, đảng ủy khối cơ quan trực thuộc Huyện ủy.

Dự Hội nghị có đồng chí Đào Mạnh Hùng Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đảng viên của các đảng bộ: Cơ quan Dân – Đảng, khối doanh nghiệp, Trung tâm Y tế; Quân sự, Công an, Bệnh viện Đa khoa và đảng viên của các chi bộ: Tòa án; Viện Kiểm sát; Văn phòng đăng ký đất đai – Chi nhánh Mê Linh; THPT Yên Lãng, THPT Mê Linh và THPT Tiến Thịnh.

Ban Thường vụ Huyện ủy Mê Linh tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết cho đảng viên của các chi, đảng ủy trực thuộc Huyện ủy - Ảnh 1.

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, đảng viên của các chi, đảng ủy trực thuộc Huyện ủy đã được nghe đồng chí Đào Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện truyền đạt nội dung cốt lõi của Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong đó, các nội dung cốt lõi của Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bao gồm: Các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và những vấn đề mới, cốt lõi trong 4 Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5, lần thứ XIII như: Nghị quyết số 18- NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Ban Thường vụ Huyện ủy Mê Linh tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết cho đảng viên của các chi, đảng ủy trực thuộc Huyện ủy - Ảnh 2.

Đ/c Đào Mạnh Hùng - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện truyền đạt các Nghị quyết tại Hội nghị

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các đảng viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người dân hiểu đúng, hiểu đủ về nội dung của các Nghị quyết; huy động sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn Đảng, hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của mọi người dân, đưa các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Qua đó, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phấn đấu hoàn thành mục tiêu chiến lược "đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa".

Đồng chí Đào Mạnh Hùng mong muốn, mỗi đồng chí đảng viên không chỉ chủ động, gương mẫu trong việc học tập nghiên cứu Nghị quyết mà phải nắm chắc, hiểu rõ để vận dụng vào nhiệm vụ chuyên môn, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, thực hiện thành công mục tiêu của Nghị quyết đã đề ra.

Trình bày những nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo- Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Đào Mạnh Hùng nêu rõ: Nghị quyết đã nêu rõ 4 quan điểm, 2 mục tiêu lớn đối với từng giai đoạn với nhiều điểm mới để lãnh đạo, chỉ đạo công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội trong trung và dài hạn.

Trong đó, về 4 quan điểm chỉ đạo: Nghị quyết 15 thống nhất cao trong nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng đặc biệt và yêu cầu, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tạo bước chuyển có tính đột phá trong huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Thủ đô, kết hợp với nguồn lực của cả nước và nguồn lực quốc tế, xây dựng và phát triển Thủ đô thực sự xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước, trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế.

Xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn; Phát triển nhanh, bền vững, có sức lan toả để thúc đẩy vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển.

Nghị quyết cũng nêu rõ việc phát triển Thủ đô Hà Nội "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại" là nhiệm vụ chính trị quan trọng đặc biệt trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với tinh thần "Cả nước vì Hà Nội, Hà Nội vì cả nước", là trách nhiệm, nghĩa vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị; Là nhiệm vụ hàng đầu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội.

Nghị quyết tập trung ưu tiên hoàn thiện thể chế phát triển Thủ đô toàn diện, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế; Kết hợp hài hoà phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, môi trường gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại; Kết hợp hài hoà, nhuần nhuyễn giữa giữ gìn bản sắc văn hoá với phát triển kinh tế và giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hoá, trong đó văn hoá, con người vừa là mục tiêu, vừa là nền tảng, nguồn lực, động lực để phát triển Thủ đô.

Đẩy mạnh xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của Thủ đô Hà Nội thực sự gương mẫu, đoàn kết, trong sạch, vững mạnh toàn diện, tiêu biểu; Xây dựng đội ngũ cán bộ Hà Nội có trình độ cao, có phẩm chất đạo đức trong sáng, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là nhân tố có ý nghĩa quyết định; Xây dựng người Hà Nội hào hoa, thanh lịch, nghĩa tình, văn minh, tiêu biểu cho văn hoá, lương tri và phẩm giá con người Việt Nam.

Điểm mới của thời gian thực hiện Nghị quyết lần này là xác định mục tiêu phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (là thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập nước).

Nghị quyết đưa ra 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện và có nhiều điểm mới so với các nghị quyết về phát triển Thủ đô trước đó, như: Khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển Thủ đô của Nhân dân Hà Nội và cả nước; đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; lấy khoa học, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt để xây dựng và phát triển Thủ đô; phát triển văn hóa, xây dựng Hà Nội thực sự là trung tâm hội tụ, kết tinh văn hoá của cả nước, trở thành nguồn lực phát triển mới cho Thủ đô; hoàn thiện hệ thống pháp luật về Thủ đô với cơ chế, chính sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới...

Để việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 15 được hiệu quả và sớm đi vào cuộc sống, đồng chí Đào Mạnh Hùng yêu cầu toàn thể đảng viên tích cực tham gia Hội thi tìm hiểu Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của thành phố (TP) Hà Nội" do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức; đồng thời vận động đồng nghiệp, gia đình, người thân tích cực tham gia cuộc thi.

Trên cơ sở đó, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị và nhân dân; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống./.


Nguyễn Tuyền

Top