Chính phủ ban hành Nghị định 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022, hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

23/08/2022 | 14:04

Chính phủ ban hành Nghị định 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022, hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay theo Nghị quyết 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Chính phủ ban hành Nghị định 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022, hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay theo Nghị quyết 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Chính phủ ban hành Nghị định 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022, hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội. - Ảnh 1.

Chính phủ ban hành Nghị định 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022, hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội. - Ảnh 2.


Đã có Nghị định 36/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2022

Nhằm hỗ trợ kịp thời đối với các hộ nghèo và các đối tượng chính sách đang vay vốn tại Ngân hàng CSXH. Ngày 30/5/2022 Ngân hàng CSXH ban hành văn bản số 4279/HD-NHCS về Hướng dẫn Thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với khoản vay tại NHCSXH theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ. Do vay các khoản vay tại Ngân hàng CSXH sẽ được hộ trợ như sau:  

- Khách hàng vay vốn đúng đối tượng vay vốn và sử dụng vốn vay đúng mục đích thì được ngân sách Nhà nước hỗ trợ lãi suất nếu khoản vay đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: Thuộc các chương trình tín dụng chính sách do Ngân hàng CSXH cho vay theo các văn bản quy định; Có lãi suất vay vốn trên 6%/năm; được Ngân hàng CSXH giải ngân và có phát sinh dư nợ trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất.

- Thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất từ ngày 1-1-2022 đến ngày 31-12-2023 hoặc khi Ngân hàng Chính sách xã hội thông báo kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định, tùy theo thời điểm nào đến trước.

- Thời gian vay được hỗ trợ lãi suất được xác định từ thời điểm giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc nhưng không nằm ngoài thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất.

- Mức hỗ trợ lãi suất cho khách hàng vay vốn là 2%/năm tính trên số dư nợ vay của các khoản giải ngân được giải ngân trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất và thời gian vay được hỗ trợ lãi suất.

Nghị định nêu rõ, việc hỗ trợ lãi suất bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích, tránh trục lợi chính sách. Ngân sách nhà nước bố trí đầy đủ, kịp thời nguồn vốn hỗ trợ lãi suất để Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với khách hàng. Tổng nguồn vốn hỗ trợ lãi suất tối đa là 3.000 tỷ đồng. Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện hỗ trợ lãi suất đảm bảo đúng quy định, tạo thuận lợi cho khách hàng. Không thực hiện hỗ trợ lãi suất đối với dư nợ quá hạn hoặc được gia hạn nợ.

NHCSXH HUYỆN MÊ LINH – UBND XÃ TRÁNG VIỆT

Top