Kế hoạch khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị thuộc huyện Mê Linh năm 2022

27/04/2022 | 16:25

Ngày 25 tháng 4 năm 2022 UBND huyện Mê Linh ra kế hoạch số 150/KH-UBND về khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị thuộc huyện Mê Linh năm 2022

Xem chi tiết Kế hoạch 

Top