Niêm yết công khai kết quả danh sách xác định mức độ khuyết tật đối với đối tượng bảo trợ xã hội xã Vạn Yên tháng 9/2022

15/09/2022 | 09:08

Ngày 15/9/2022, UBND xã ban hành Thông báo số 85/TB-UBND về niêm yết công khai kết quả danh sách xác định mức độ khuyết tật đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Nội dung chi tiết 

Top