Quyết định công bố thủ tục hành chính

MÃ QR TRA CỨUQUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MÊ LINH

MÃ QR TRA CỨUQUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MÊ LINH

Nội dung Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động thương binh và Xã hội trên địa bàn huyện Mê Linh

19/11/2023 | 18:01

Thông báo Mã QR tra cứu quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp

Thông báo Mã QR tra cứu quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp

Nội dung Thông báo Mã QR tra cứu quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp

19/11/2023 | 17:56

Thông báo Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công thương

Thông báo Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công thương

Nội dung Thông báo Quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công thương

19/11/2023 | 17:50

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

Nội dung quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công thương

09/11/2023 | 15:38

Thông báo v/v niêm yết công khai, gỡ bỏ niêm yết công khai danh mục TTHC lĩnh lực Lao động – Thương binh và xã hội

Thông báo v/v niêm yết công khai, gỡ bỏ niêm yết công khai danh mục TTHC lĩnh lực Lao động – Thương binh và xã hội

Nội dung Thông báo v/v niêm yết công khai, gỡ bỏ niêm yết công khai danh mục TTHC lĩnh lực Lao động – Thương binh và xã hội

09/11/2023 | 15:27

Thông báo V/v giao nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính cho Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Thông báo V/v giao nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính cho Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Nội dung Thông báo V/v giao nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính cho Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

09/11/2023 | 10:51

Thông báo V/v niêm yết công khai phương án đơn giản hóa thử tục hành chính lĩnh vực Tổ chức phi Chính phủ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Huyện.

Thông báo V/v niêm yết công khai phương án đơn giản hóa thử tục hành chính lĩnh vực Tổ chức phi Chính phủ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Huyện.

Nội dung Thông báo V/v niêm yết công khai phương án đơn giản hóa thử tục hành chính lĩnh vực Tổ chức phi Chính phủ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Huyện.

06/11/2023 | 15:55

Thông báo Niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giả quyết của UBND cấp huyện

Thông báo Niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giả quyết của UBND cấp huyện

Nội dung Thông báo Niêm yết công khai danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giả quyết của UBND cấp huyện

30/09/2023 | 20:31

Thông báo Niêm yết công khai, gỡ bỏ niêm yết công khai danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động- Thương binh và xã hội

Thông báo Niêm yết công khai, gỡ bỏ niêm yết công khai danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động- Thương binh và xã hội

Nội dung Thông báo Niêm yết công khai, gỡ bỏ niêm yết công khai danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lao động- Thương binh và xã hội

18/09/2023 | 20:16

Thông báo Niêm yết công khai Danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Thông báo Niêm yết công khai Danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Nội dung Thông báo Niêm yết công khai Danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

18/09/2023 | 20:14

Thông báo V/v niêm yết công khai Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Thông báo V/v niêm yết công khai Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Chi tiết Quyết định niêm yết công khai Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

31/08/2023 | 10:33

Top