Quyết định công bố thủ tục hành chính

Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền cấp huyện, cấp xã trên địa bàn

07/09/2022 | 14:23

Thông báo V/v giảm thời gian giải quyết Thủ tục hành chính

Thông báo V/v giảm thời gian giải quyết Thủ tục hành chính

Ngày 15/7/2022 UBND huyện Mê Linh ra Thông báo số 01/TB-PYT V/v giảm thời gian giải quyết Thủ tục hành chính

04/08/2022 | 14:53

Thông báo V/v thực hiện đơn giản hóa TTHC các lĩnh vực thuộc phòng Nội vụ

Thông báo V/v thực hiện đơn giản hóa TTHC các lĩnh vực thuộc phòng Nội vụ

Ngày 13/7/2022 UBND huyện Mê Linh ra Thông báo số 558/NV-HC V/v thực hiện đơn giản hóa TTHC các lĩnh vực thuộc phòng Nội vụ

04/08/2022 | 14:46

Thông báo V/v niêm yết công khai 04 TTHC lĩnh vực Tư pháp cắt giảm thời gian giải quyết

Thông báo V/v niêm yết công khai 04 TTHC lĩnh vực Tư pháp cắt giảm thời gian giải quyết

Ngày 22/7/2022 UBND huyện Mê Linh ra Thông báo số 04/TB-TB V/v niêm yết công khai 04 TTHC lĩnh vực Tư pháp cắt giảm thời gian giải quyết

04/08/2022 | 14:42

Thông báo V/v công khai 05/22 thủ tục hành chính giảm thời gian giải quyết của phòng Quản lý đô thị

Thông báo V/v công khai 05/22 thủ tục hành chính giảm thời gian giải quyết của phòng Quản lý đô thị

Ngày 26/07/2022 UBND huyện Mê Linh ra Thông báo số 595/QLĐT-HC V/v công khai 05/22 thủ tục hành chính giảm thời gian giải quyết của phòng Quản lý đô thị

04/08/2022 | 11:25

Thông báo V/v giảm thời gian giải quyết TTHC của phòng Kinh tế

Thông báo V/v giảm thời gian giải quyết TTHC của phòng Kinh tế

Ngày 19/7/2022 UBND huyện Mê Linh ra Thông báo số 121//KT-HC Về việc giảm thời gian giải quyết TTHC

04/08/2022 | 11:06

Thông báo Về việc giảm thời gian giải quyết TTHC lĩnh vực đăng ký kinh doanh, quản lý công sản, quản lý giá do phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu giải quyết

Thông báo Về việc giảm thời gian giải quyết TTHC lĩnh vực đăng ký kinh doanh, quản lý công sản, quản lý giá do phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu giải quyết

Ngày 16/7/2022 UBND huyện Mê Linh ra Thông báo số 654/TB-TCKH Về việc giảm thời gian giải quyết TTHC lĩnh vực đăng ký kinh doanh, quản lý công sản, quản lý giá do phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu giải quyết.

04/08/2022 | 11:00

Thông báo Về việc thực hiện đơn giản hóa TTHC lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội

Thông báo Về việc thực hiện đơn giản hóa TTHC lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội

Ngày 15/7/2022 UBND huyện Mê Linh ra Thông báo số 07/TB-LĐTBXH Về việc thực hiện đơn giản hóa TTHC lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội

04/08/2022 | 10:56

Thông báo V/v niêm yết, công khai, gỡ bỏ danh mục TTHC lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện

Thông báo V/v niêm yết, công khai, gỡ bỏ danh mục TTHC lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện

Ngày 04/7/2022 UBND huyện Mê Linh ra thông báo Số: 1593/UBND-VP V/v niêm yết, công khai, gỡ bỏ danh mục TTHC lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện

05/07/2022 | 16:02

Thông báo V/v niêm yết, công khai Danh mục TTHC mới ban hành; Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung; Danh mục TTHC bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Tài nguyên nước, Đo đạc, bản đồ và viễn thám thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Thông báo V/v niêm yết, công khai Danh mục TTHC mới ban hành; Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung; Danh mục TTHC bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Tài nguyên nước, Đo đạc, bản đồ và viễn thám thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Ngày 08 tháng 06 năm 2022 UBND huyện Mê Linh ra Công văn số 1318/UBND-VP V/v niêm yết, công khai Danh mục TTHC mới ban hành; Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung; Danh mục TTHC bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Tài nguyên nước, Đo đạc, bản đồ và viễn thám thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

13/06/2022 | 15:50

Thông báo V/v niêm yết, công khai danh mục TTHC, bãi bỏ TTHC lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Thông báo V/v niêm yết, công khai danh mục TTHC, bãi bỏ TTHC lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Ngày 16 tháng 5 năm 2022 UBND huyện Mê Linh ra Thông báo số 1085/UBND-VP V/v niêm yết, công khai danh mục TTHC, bãi bỏ TTHC lĩnh vực Giáo dục trung học thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

13/06/2022 | 10:08

Top