Thông báo Danh sách phòng thi, số báo danh; tổ chức khai mạc, học tập nội quy và tổ chức thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Giáo dục năm 2023

16/09/2023 | 11:00

Chi tiết Danh sách phòng thi, số báo danh; tổ chức khai mạc, học tập nội quy và tổ chức thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Giáo dục năm 2023

Xem thông báo 

Top