Thông báo Danh sách thí sinh đủ, không đủ điều kiện dự tuyển dụng viên chức Giáo dục năm 2022

07/12/2022 | 15:09

Ngày 06/12/2022 UBND huyện Mê Linh - Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2022 ra Thông báo Danh sách thí sinh đủ, không đủ điều kiện dự tuyển dụng viên chức Giáo dục năm 2022

Xem chi tiết Thông báo 

Top