Thông báo Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của Huyện Mê Linh

28/03/2024 | 16:30

Nội dung Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của Huyện Mê Linh

Top