Thông báo Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về “Kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và triển khai Đề án 06/Chính phủ” trên địa bàn huyện Mê Linh năm 2024

19/04/2024 | 10:21

Nội dung Thông báo Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về “Kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và triển khai Đề án 06/Chính phủ” trên địa bàn huyện Mê Linh năm 2024

Top