Thông báo Kế hoạch Tổ chức phong trà thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí" trên địa bàn huyện

01/02/2023 | 12:33

Chi tiết Kế hoạch Tổ chức phong trà thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí" trên địa bàn huyện

Xem chi tiết Thông báo 

Top