Thông báo Mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất ở tại các điểm: Khu Đồng Trước xóm 4, thôn Xa Mạc, xã Liên Mạc (đợt 7); điểm X1 (ký hiệu: 27, 28,29), thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Tp. Hà Nội

01/04/2024 | 09:02

Nội dung Thông báo Mời tham gia đấu giá Quyền sử dụng đất ở tại các điểm: Khu Đồng Trước xóm 4, thôn Xa Mạc, xã Liên Mạc (đợt 7); điểm X1 (ký hiệu: 27, 28,29), thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Tp. Hà Nội

Top