Thông báo mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X1, thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

13/05/2022 | 10:45

Ngày 11/5/2022, Công ty Đấu giá Hợp Danh số 5 – Quốc gia ra thông báo số 242/2022/TB Mời tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại điểm X1, thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

Xem chi tiết Thông báo 

Top