Thông báo Quyết định về việc phê duyệt danh sách người không dủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển dụng viên chức Giáo dục thuộc huyện Mê Linh năm 2023

16/09/2023 | 19:36

Chi tiết nội dung Quyết định về việc phê duyệt danh sách người không dủ điều kiện, không đủ điều kiện dự tuyển dụng viên chức Giáo dục thuộc huyện Mê Linh năm 2023

Xem Thông báo 

Top