Thông báo V/v lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với Nhiệm vụ lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mê Linh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

09/02/2022 | 11:14

Ngày 20 tháng 01 năm 2022 UBND huyện Mê Linh ra thông báo số 165/UBND-QLĐT V/v lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với Nhiệm vụ lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Mê Linh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Xem chi tiết Phiếu xin ý kiến 

       Xem chi tiết Công văn 
Xem chi tiết Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng 
Xem chi tiết bản đồ Quy hoạch  


Top