Thông báo Về việc hướng dẫn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp Thành phố năm 2024

17/05/2023 | 16:11

Ngày 21/4/2023 UBND Thành phố Hà nội ra Thông báo số 821/SKHCN-QLKH Về việc hướng dẫn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN cấp Thành phố năm 2024

Xem chi tiết Thông báo 

Top