Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá 02 xe ô tô phục vụ công tác chung mang biển kiểm soát 31A-9839 và 31A-7350

20/06/2024 | 17:13

Nội dung Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá 02 xe ô tô phục vụ công tác chung mang biển kiểm soát 31A-9839 và 31A-7350

Top