Thông báo về việc Thực hiện Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo năm 2024 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

08/04/2024 | 17:05

Nội dung Thông báo về việc Thực hiện Dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo năm 2024 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025.

Top