Thủ tục hành chính cấp huyện

21/11/2022 | 11:06

Danh mục TTHC lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện (05 TTHC)

21/11/2022 | 11:05

Danh mục TTHC Lĩnh vực Tài chính

Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện (16 TTHC)

21/11/2022 | 11:04

Danh mục TTHC lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã

Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện (16 TTHC)

21/11/2022 | 11:02

Danh mục TTHC lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện (05 TTHC)

21/11/2022 | 11:01

Danh mục TTHC lĩnh vực Thủy lợi, thủy sản

Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Thủy lợi, thủy sản thẩm quyền giải quyết của UBND huyện (07 TTHC)

21/11/2022 | 11:00

Danh mục TTHC lĩnh vực Nông nghiệp, lâm nghiệp

Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Nông nghiệp, lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện (10 TTHC)

21/11/2022 | 10:58

Danh mục TTHC lĩnh vực Kinh doanh khí

Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Kinh doanh khí thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện (03 TTHC)

21/11/2022 | 10:55

Danh mục TTHC lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước

Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện (10 TTHC)

21/11/2022 | 10:54

Danh mục TTHC lĩnh vực Viên chức

Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện (03 TTHC)

21/11/2022 | 10:54

Danh mục TTHC lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ

Danh mục TTHC đang thực hiện lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện (07 TTHC)

Top