Ban Thường vụ Huyện ủy Mê Linh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

26/08/2022 | 17:15

Sáng ngày 26/8/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Mê Linh tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cho đảng viên của các chi, đảng ủy khối cơ quan trực thuộc Huyện ủy.

Ban Thường vụ Huyện ủy Mê Linh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí Đào Mạnh Hùng Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy- Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy; toàn thể đảng viên của các đảng bộ: Cơ quan UBND huyện, Thi hành án dân sự, Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm xã hội và 3 Trường THPT Quang Minh, Tự Lập, Tiền Phong; 50% đảng viên của các Đảng bộ: Quân sự, Công an, Bệnh viện đa khoa Mê Linh.

Đây là Hội nghị thứ 2 được Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức cho các đảng viên của các chi, đảng ủy khối cơ quan trực thuộc Huyện ủy. Trước đó, lớp học thứ nhất được tổ chức cho các đảng viên thuộc các Đảng bộ: Cơ quan Dân – Đảng, khối doanh nghiệp; các chi bộ: Tòa án; Viện Kiểm sát; Văn phòng đăng ký đất đai – Chi nhánh Mê Linh, THPT Yên Lãng, THPT Mê Linh, THPT Tiến Thịnh và 50% đảng viên của các Đảng bộ: Trung tâm Y tế, Quân sự, Công an, Bệnh viện Đa khoa Mê Linh.

Tại Hội nghị, đảng viên được nghe đồng chí Đào Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện truyền đạt nội dung cốt lõi của Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

photo-1661508720531

Đ/c Đào Mạnh Hùng – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám dốc Trung tâm Chính trị huyện truyền đạt nội dung các Nghị quyết

Các nội dung cốt lõi của Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm 4 Nghị quyết: Nghị quyết số 18- NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện cũng tập trung làm rõ sự cần thiết của việc ban hành Nghị quyết; quan điểm chỉ đạo của Đảng; mục tiêu; nhiệm vụ và giải pháp để đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.    

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có ý nghĩa hết sức quan trọng; giúp cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn những quan điểm, định hướng cơ bản trên các lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai; nông nghiệp, nông dân, nông thôn; kinh tế tập thể; xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Trên cơ sở đó, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh –quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nêu rõ 4 quan điểm, 2 mục tiêu lớn đối với từng giai đoạn để lãnh đạo, chỉ đạo công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô trong trung và dài hạn; đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện, trong đó có nhiều điểm mới so với các nghị quyết về phát triển Thủ đô trước đó.

Theo đó, đến năm 2030, Thủ đô Hà Nội là Thành phố "Văn hiến-văn minh-hiện đại"; trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 cao hơn mức tăng bình quân chung của cả nước; GRDP giai đoạn 2026-2030 tăng 8,0-8,5%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt 12.000-13.000 USD.

Đến năm 2045, Thủ đô Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, có mức sống và chất lượng cuộc sống cao, với GRDP/người đạt trên 36.000 USD; kinh tế, văn hoá, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hoà; tiêu biểu cho cả nước; có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện có nhiều điểm mới so với các nghị quyết về phát triển Thủ đô trước đó, như: Khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển Thủ đô; đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; lấy khoa học, công nghệ cao và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt để xây dựng và phát triển; phát triển văn hóa, xây dựng Hà Nội thực sự là trung tâm hội tụ, kết tinh văn hoá của cả nước, trở thành nguồn lực phát triển mới; hoàn thiện hệ thống pháp luật với cơ chế, chính sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới...

Ban Thường vụ Huyện ủy Mê Linh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII - Ảnh 3.

Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy yêu cầu, ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng phải nhanh chóng tổ chức tuyên truyền, nghiên cứu, học tập, quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thấm nhuần sâu sắc nội dung nghị quyết của Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nhất là những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, những vấn đề mới, cốt lõi liên quan mật thiết tác động nhiều chiều đến quá trình phát triển kinh tế- xã hội đất nước, đời sống của nhân dân. Thông qua đó, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, quyết định bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần giữ vững, ổn định chính trị, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đủ năng lực, trình độ, uy tín để lãnh đạo đất nước. 

Đồng chí Đào Mạnh Hùng cũng đề nghị mỗi đồng chí đảng viên không chỉ chủ động, gương mẫu trong việc học tập, nghiên cứu các Nghị quyết mà phải nắm chắc, hiểu rõ để vận dụng vào nhiệm vụ chuyên môn, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, thực hiện thành công mục tiêu của Nghị quyết đã đề ra, đưa các Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Bên cạnh đó, toàn thể đảng viên tích cực tham gia cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của thành phố Hà Nội" do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức; đồng thời vận động đồng nghiệp, gia đình, người thân tích cực tham gia, tạo sức lan tỏa trong thực hiện Nghị quyết./.

Nguyễn Tuyền

Top