Mê Linh: 300 cán bộ được quán triệt Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm

14/09/2023 | 16:07

Ngày 14/9/2023, Huyện ủy Mê Linh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 7/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Liêm - Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện.

Cùng dự có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND Huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện; Trưởng, Phó các ban, phòng, ngành, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị -xã hội Huyện; Ủy viên UBKT Huyện ủy; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND và cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo các xã, thị trấn; Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; báo cáo viên cấp Thành phố và báo cáo viên cấp Huyện; Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng các trường học;…

Mê Linh: 300 cán bộ được quán triệt Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Trực tiếp quán triệt một số nội dung cơ bản Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; đồng chí Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thanh Liêm cho biết: Qua nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chủ động, sáng tạo, xác định đúng trọng tâm, trọng điểm, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền và đã đạt được kết quả toàn diện. Một số việc lớn có tính chiến lược, việc khó, tồn tại từ nhiều năm của Thành phố đã được lựa chọn để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, bước đầu đạt kết quả, tạo chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, gần đây, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của không ít tập thể Cấp ủy, địa phương, đơn vị; trong tham mưu, xử lý công việc của nhiều cá nhân cán bộ, công chức, viên chức đã bộc lộ những hạn chế, yếu kém, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cần được thẳng thắn nhìn nhận, phân tích, đánh giá nguyên nhân để có giải pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời.

Mê Linh: 300 cán bộ được quán triệt Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm - Ảnh 2.

Đ/c Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thanh Liêm quán triệt một số nội dung cơ bản Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy

Để khắc phục những hạn chế tồn tại nêu trên, tạo chuyển biến căn bản từ nhận thức đến hành động của cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội.

Để Chỉ thị thực sự phát huy được hiệu quả, đi vào thực chất, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp uỷ Đảng, Chính quyền, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ Thành phố đến cơ sở, toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ.

Thứ nhất, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị Thành phố.

Thứ hai, yêu cầu các cấp, các ngành phải đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, bảo đảm vừa toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm gắn với quy trình hóa, cá thể hoá, cụ thể quyền hạn, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong phân công và thực thi nhiệm vụ, trong từng khâu của quy trình xử lý công việc.

Thứ ba, rà soát tổng thể chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cấp, ngành, đơn vị theo nguyên tắc là toàn bộ các nội dung phải được quản lý đồng bộ, thống nhất, xuyên suốt, một việc giao một đơn vị chủ trì, tránh chồng chéo, trùng lặp hoặc bỏ sót nhiệm vụ, phù hợp với thực tiễn, đúng quy định hiện hành của Trung ương và Thành phố.

Thứ tư, về công tác cán bộ, yêu cầu phải kiên quyết, kịp thời thay thế, điều chuyển cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ để địa phương, đơn vị phát triển không tương xứng với tiềm năng, vị thế, đầu tư của thành phố, mất đoàn kết nội bộ, tín nhiệm thấp, dư luận cán bộ, đảng viên và đơn thư phản ánh tiêu cực, không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm, đến tuổi nghỉ hưu.

Thứ năm, phải tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, nhất là kiểm tra đột xuất về thực hiện các thủ tục hành chính, về chấp hành các quy định, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan.

Thứ sáu, phát động phong trào thi đua về nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định, quy chế, kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị; đưa kết quả thực hiện Chỉ thị này thành một trong những tiêu chí quan trọng để kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức hàng năm, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương;…

Ngoài 6 nhiệm vụ, Chỉ thị số 24-CT/TU còn có phụ lục gợi ý về nhận diện một số biểu hiện vi phạm kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị Thành phố, bao gồm 12 biểu hiện về vi phạm kỷ cương, kỷ luật; 9 biểu hiện về né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; 4 biểu hiện về trong việc thực hiện cơ chế bảo vệ, khuyến khích những người dám đấu tranh, khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo.

Nâng cao quyết tâm chính tri, tinh thần tự giác

Tại Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Lỗ Xuân Hoà đã quán triệt Kế hoạch số 168-KH/HU, ngày 31/8/2023 của Huyện ủy Mê Linh thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội.

Mê Linh: 300 cán bộ được quán triệt Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm - Ảnh 3.

Đ/c Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Lỗ Xuân Hoà quán triệt Kế hoạch số 168-KH/HU của Huyện ủy Mê Linh.

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các Cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu trong thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị huyện Mê Linh. Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, nhiệm vụ của từng Cấp ủy, Chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội từ Huyện tới cơ sở trong giải quyết công việc đảm bảo phương châm 5 rõ "rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả", gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, sáng tạo, tích cực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, nhất là người đứng đầu với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, hiệu quả, đúng quy định.

Đảm bảo vai trò lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt của Ban Thường vụ Huyện ủy, Cấp ủy các cấp. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp một cách đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với lộ trình phù hợp; đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn Huyện.

Kế hoạch cũng nêu rõ các nội dung HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các ban Đảng, Văn phòng Huyện ủy, các cơ quan khối Nội chính, các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy cần triển khai thực hiện;...

Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu rộng

Quán triệt nội dung Kế hoạch số 169-KH/HU, ngày 12/9/2023 của Huyện ủy Mê Linh về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy; đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đào Mạnh Hùng cho biết: Kế hoạch của Huyện ủy yêu cầu triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy phải được thực hiện sâu rộng, toàn diện, đồng bộ, kịp thời nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các Cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, tạo bước chuyển sâu sắc, rõ nét, hiệu quả về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị của Huyện.

Mê Linh: 300 cán bộ được quán triệt Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm - Ảnh 4.

Đ/c Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đào Mạnh Hùng quán triệt Kế hoạch số 169-KH/HU của Huyện ủy Mê Linh.

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Chỉ thị số 24-CT/TU cho cán bộ chủ chốt cấp Huyện vào ngày 14/9/2023. Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức 02 hội nghị quán triệt Chỉ thị số 24-CT/TU cho toàn thể đảng viên của các Chi, Đảng bộ khối cơ quan, doanh nghiệp, trường học trực thuộc Huyện ủy, hoàn thành trước ngày 30/9/2023. Đảng ủy các xã, thị trấn tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 24-CT/TU cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên các Hội đoàn thể, hoàn thành trước ngày 30/9/2023.

Ban Thường vụ Huyện ủy giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy, UBND Huyện, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội Huyện; các cơ quan thông tin của Huyện; các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Chỉ thị số 24-CT/TU một cách nghiêm túc, đảm bảo thực chất, hiệu quả./.


Thanh Tuyền, Ngọc Tuấn

Top