Mê Linh: Hơn 1000 đảng viên các Chi, Đảng bộ khối cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học được quán triệt Chỉ thị số 24-CT/TU của Thành ủy Hà Nội về kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm

22/09/2023 | 12:17

Trong 02 ngày 21 - 22/9/2023, Huyện ủy Mê Linh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, ngày 07/8/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về "Kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội" cho hơn 1000 đảng viên các Chi, Đảng bộ khối cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trực thuộc Đảng bộ Huyện.

Đồng chí Đào Mạnh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện dự và trực tiếp truyền đạt tại hội nghị.

Mê Linh: Hơn 1000 đảng viên các Chi, Đảng bộ khối cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học được quán triệt Chỉ thị số 24-CT/TU của Thành ủy Hà Nội về kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trực tiếp quán triệt Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện Đào Mạnh Hùng cho biết: Thời gian gần đây, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của không ít tập thể Cấp ủy, địa phương, đơn vị; trong tham mưu, xử lý công việc của nhiều cá nhân cán bộ, công chức, viên chức đã bộc lộ những hạn chế, yếu kém, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, cần được thẳng thắn nhìn nhận, phân tích, đánh giá nguyên nhân để có giải pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời.

Mê Linh: Hơn 1000 đảng viên các Chi, Đảng bộ khối cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học được quán triệt Chỉ thị số 24-CT/TU của Thành ủy Hà Nội về kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm - Ảnh 2.

Đ/c Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện Đào Mạnh Hùng quán triệt Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm.

Nhằm khắc phục những hạn chế tồn tại nêu trên, tạo chuyển biến căn bản từ nhận thức đến hành động của cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU về tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội.

Để Chỉ thị số 24-CT/TU thực sự phát huy được hiệu quả, đi vào thực chất, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ ra 6 nhóm nhiệm vụ và yêu cầu các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ Thành phố đến cơ sở, toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố tập trung thực hiện.

Theo đó, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị thành phố. Yêu cầu các cấp, các ngành phải đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, bảo đảm vừa toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm gắn với quy trình hóa, cá thể hoá, cụ thể quyền hạn, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong phân công và thực thi nhiệm vụ, trong từng khâu của quy trình xử lý công việc.

Rà soát tổng thể chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cấp, ngành, đơn vị theo nguyên tắc là toàn bộ các nội dung phải được quản lý đồng bộ, thống nhất, xuyên suốt, một việc giao một đơn vị chủ trì, tránh chồng chéo, trùng lặp hoặc bỏ sót nhiệm vụ, phù hợp với thực tiễn, đúng quy định hiện hành của Trung ương và Thành phố.

Về công tác cán bộ, yêu cầu phải kiên quyết, kịp thời thay thế, điều chuyển cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ để địa phương, đơn vị phát triển không tương xứng với tiềm năng, vị thế, đầu tư của Thành phố, mất đoàn kết nội bộ, tín nhiệm thấp, dư luận cán bộ, đảng viên và đơn thư phản ánh tiêu cực, không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm, đến tuổi nghỉ hưu.

Đồng thời phải tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, nhất là kiểm tra đột xuất về thực hiện các thủ tục hành chính, về chấp hành các quy định, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan. Phát động phong trào thi đua về nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định, quy chế, kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị…

Để tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 24-CT/TU, Ban Thường vụ Huyện ủy Mê Linh đã ban hành Kế hoạch số 168-KH/HU, ngày 31/8/2023 về thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU và Kế hoạch số 169-KH/HU, ngày 12/9/2023 về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Chỉ thị số 24-CT/TU. Tới đây, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục ban hành Nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm theo tinh thần Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của Chỉ thị số 24-CT/TU, đồng chí Đào Mạnh Hùng đề nghị, toàn thể đảng viên các Chi, Đảng bộ khối cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trực thuộc Đảng bộ Huyện nhận thức thật đầy đủ, sâu sắc về mục đích, yêu cầu và nội dung của Chỉ thị; nắm vững những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, công việc phải làm, trên cơ sở đó tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động; chấp hành cương, kỷ luật công vụ; tuyệt đối không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; không ngừng nâng cao tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao. Đồng thời, thường xuyên "tự soi, tự sửa", liên hệ bản thân với nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" để kịp thời có giải pháp khắc phục.

Mê Linh: Hơn 1000 đảng viên các Chi, Đảng bộ khối cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học được quán triệt Chỉ thị số 24-CT/TU của Thành ủy Hà Nội về kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm - Ảnh 3.

Đ/c Nguyễn Xuân Huy - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt Chỉ thị số 25-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về PCCC&CNCH.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy quán triệt Chỉ thị số 25-CT/TU, ngày 20/9/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới.

Chỉ thị nêu rõ, để tăng cương hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý, điều hành, đặc biệt là khâu tổ chức thực hiện từ công tác quy hoạch, cấp phép xây dựng công trình, nghiệm thu đưa vào sử dụng và kiểm tra, thanh tra, giám sát về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Để hạn chế đến mức thấp nhất các nguy cơ cháy, nổ xảy ra, đảm bảo an toàn tính mạng về người và tài sản của nhân dân, của Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu lấy chủ động phòng ngừa là chính, lấy phòng ngừa là "cơ bản-chiến lược-lâu dài." Huy động tối đa các lực lượng tại chỗ và Nhân dân tham gia chữa cháy, nhất là trong "thời điểm vàng" 5 phút kể từ khi vụ cháy xảy ra với phương châm bốn tại chỗ "chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ.";…

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu người đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trong phạm vi lãnh đạo, quản lý của mình, đồng thời, phát huy vai trò giám sát của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và Nhân dân trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ;…


Nguyễn Tuyền - Ngọc Tuấn

Top