Ngành Tuyên giáo huyện Mê Linh phát huy truyền thống vẻ vang, khắc phục khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới

01/08/2022 | 14:13

Công tác tư tưởng luôn được Đảng ta xác định là mặt trận quan trọng hàng đầu. Ngay sau khi ra đời (1930), Ban Chấp hành Trung ương đã lập Ban Cổ động và Tuyên truyền, là cơ quan tham mưu, chỉ đạo công tác tư tưởng của Đảng. Ngày 01/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền Trung ương đã cho ấn hành tài liệu "Ngày quốc tế đỏ 01/8". Tài liệu này khi được phát hành đã có sức cổ vũ to lớn đối với nhân dân Việt Nam, hưởng ứng mạnh mẽ cuộc đấu tranh chống đế quốc, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc.

photo-1659337826290

Sau này, Bộ Chính trị khóa VIII quyết định lấy ngày 01/8 hằng năm làm ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng, đến năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X quyết định lấy ngày 01-8 hằng năm làm ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng.

Hơn 90 năm qua, ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo trở thành bộ phận không thể tách rời, luôn gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Những thắng lợi vĩ đại mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc đều có sự đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo của Đảng. Với vai trò là một trong những bộ phận cơ bản quan trọng của công tác xây dựng Đảng, là vũ khí sắc bén trong toàn bộ quá trình hoạt động của Đảng, công tác tuyên giáo góp phần xây dựng nền tảng chính trị của chế độ, nền tảng tinh thần của xã hội, hoạch định hệ thống quan điểm lý luận, cương lĩnh, đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật của người cộng sản, bồi dưỡng lý tưởng, tình cảm cách mạng cho đông đảo quần chúng nhân dân, tạo nên sức mạnh đoàn kết, thống nhất của hệ thống tổ chức Đảng từ Trung ương đến cơ sở. Cùng với đó, củng cố, bồi đắp niềm tin và mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, làm cho ý Đảng quyện với lòng dân, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân và những thành quả của cách mạng Việt Nam, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, để Đảng thật sự là đạo đức, là văn minh, là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân.

Ôn lại chặng đường đã qua để càng trân trọng quá khứ, nâng niu những thành tựu, kết quả mà ngành Tuyên giáo đạt được, càng khắc ghi và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập, rèn luyện Đảng ta, người thầy vĩ đại, người khai sáng và đặt nền móng cho sự nghiệp tuyên giáo của Đảng. Tư tưởng của Người mãi là ngọn đuốc soi đường để công tác tuyên giáo của Đảng không ngừng đổi mới, phát triển, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới. Công tác tuyên giáo và ngành Tuyên giáo đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi ngành Tuyên giáo phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đủ uy tín, năng lực lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới.

photo-1659337833151

Các đại biểu dự Hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo Thành phố 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 tổ chức tại huyện Mê Linh

Đồng hành với lịch sử ngành Tuyên giáo của Đảng, cùng với sự phát triển đi lên của huyện Mê Linh, công tác Tuyên giáo của huyện đã tích cực, nhạy bén trong hoạt động, chủ động tham mưu  cho cấp uỷ trên lĩnh vực công tác tư tưởng, văn hoá, khoa giáo và lịch sử Đảng, tham mưu xây dựng và ban hành các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động phù hợp với địa bàn huyện. Tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Công tác Tuyên giáo đã bao quát toàn diện các lĩnh vực đời sống xã hội, đồng thời chú trọng nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để định hướng, đánh giá, tham mưu cấp uỷ xử lý và giải quyết làm ổn định tư tưởng cho Nhân dân.

Nhận thức rõ yêu cầu nhiệm vụ được giao, đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo các cấp trên địa bàn huyện đã có nhiều cố gắng, nỗ lực quyết tâm để công tác Tuyên giáo thấm sâu vào đời sống Nhân dân. Ở từng thời điểm cụ thể công tác Tuyên giáo đã huy động được cả hệ thống chính trị đẩy mạnh tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các chủ trương của Thành phố và huyện.

photo-1659337839795

Đ/c Đào Mạnh Hùng – Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XIII

Với tinh thần trách nhiệm và tâm huyết, đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo trên địa bàn huyện Mê Linh luôn chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Song song với tập trung triển khai, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, thì việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, gần gũi, lắng nghe ý kiến người dân,... để tham mưu kịp thời cho cấp ủy có những giải pháp phù hợp luôn được coi trọng. Đồng thời, công tác tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm, hoạt động giáo dục truyền thống, văn hóa, văn nghệ, … tiếp tục được xác định là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng của công tác tư tưởng. Với vai trò nòng cốt, đội ngũ cán bộ Tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy các cấp đẩy mạnh tuyên truyền và tạo được những nét mới, nổi bật; nhất là việc phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các lực lượng làm công tác tuyên truyền; nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với đối tượng ... Có thể nói, hiệu quả của công tác tuyên truyền là cơ sở quan trọng góp phần xây dựng lòng tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước và của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; tạo tiền đề quan trọng đảm bảo sự ổn định và phát triển của huyện Mê Linh.

Phát huy truyền thống vẻ vang 92 năm qua, công tác Tuyên giáo tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về mọi mặt, đặc biệt là về phương thức, hình thức tiến hành công tác tuyên giáo, phụng sự đắc lực sự nghiệp đổi mới đất nước. Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội làm công tác tuyên giáo. Các cấp ủy đảng và chính quyền phải thường xuyên quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc của xã hội đặt ra, thường xuyên chỉ đạo, định hướng dư luận xã hội. Mỗi tổ chức, mỗi đảng viên, mỗi gia đình là pháo đài trên trận địa tuyên giáo, tiếp tục viết tiếp những trang sử vàng chói lọi của ngành tuyên giáo, nâng cao trách nhiệm tự giáo dục, tự rèn luyện vì sự tiến bộ của bản thân và sự phát triển lành mạnh, vững chắc của đất nước.


Thùy Phạm

Top