Thông báo Công khai danh sách thủ tục hành chính thu phí, lệ phí và tài khoản thu phí, lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện Mê Linh.

06/02/2024 | 13:46

Nội dung Thông báo Công khai danh sách thủ tục hành chính thu phí, lệ phí và tài khoản thu phí, lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính huyện Mê Linh

Top