Thông báo V/v niêm yết, công khai Danh mục TTHC lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

04/11/2022 | 09:40

Ngày 02/11/2022 UBND huyện Mê Linh ra Thông báo số 2885 V/v niêm yết, công khai Danh mục TTHC lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Xem chi tiết Thông báo 

Top