Thông báo V/v niêm yết, công khai Danh mục TTHC mới ban hành; Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung; Danh mục TTHC bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Tài nguyên nước, Đo đạc, bản đồ và viễn thám thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

13/06/2022 | 15:50

Ngày 08 tháng 06 năm 2022 UBND huyện Mê Linh ra Công văn số 1318/UBND-VP V/v niêm yết, công khai Danh mục TTHC mới ban hành; Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung; Danh mục TTHC bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Tài nguyên nước, Đo đạc, bản đồ và viễn thám thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Xem chi tiết Công văn 

Top