Thông báo Về việc công khai Danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực ATTP và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

17/10/2022 | 15:46

Ngày 17/10/2022 UBND huyện Mê Linh ra Thông báo số 2686/UBND-VP Về việc công khai Danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vựcvuwjcAT và dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Xem chi tiết Thông báo 

Top